انتخاب جناب آقای صفائی در هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان اصفهان

انتخاب جناب آقای صفائی در هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان اصفهان