طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی

آغاز طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی
28 تیرماه لغایت 15 مرداد ماه
نو اندیشان مهرگان نمایندگی حقوقی بیمه آسیا