بیمه بدنه اتومبیل

دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی وآتش سوزی ؛انفجار وتصادف تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئی وکلی وارده به اتومبیل بیمه شده اعم ازدستمزد تعمیرات وارزش لوازم به قیمت روزحادثه پرداخت می شود . باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد ازقبیل :

1. سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي

درصورتی کــــه خــودروسواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تــــــــعهد بیمه گر20% ارزش موردبیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. وسواری هـــای بـامـــورد استفاده تـــاکسی وکــرایه وازایـــن قبیل تحت ایــــــن پوشش اضافی قـرارنمی گیرد.

2. بيمه هزينه اياب و ذهاب

عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثرهزینه ایاب وذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل 30000 ریال خواهد بود ومدت آن ازسی روز درسال تـــــجاوزنخواهد کرد . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.

3. بيمه حوادث شخصي

توسط این پوشش اضافی بیمه گذار درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد.

راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای 75سال تمام میباشد.

مبلغ سرمایه بیمه حوادث درصورت فوت مبلغ 50000000ریال ودرصورت نقص عضو و یاازکارافتادگی دائم ( کلی وجزئی ) حداکثر تا مبلغ 5000000 ریال میباشد.

4. بیمه خطر طبیعی (سیل وزلزله وطوفان )

توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید.

5. پوشش تکمیلی شامل

5.1. پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی : بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد.

5.2. پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسیدی یا شیمیایی : بـــــاپــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد.

نرخ تخفیف عدم خسارت

درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.

سال های بیمه ایدرصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای25%
سال سوم بیمه ای35%
سال چهارم بیمه ای40%
سال پنجم بیمه ای به بالا60%

فرانشیز

قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود.

فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:

فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:

 • خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
 • خسارت دوم 2 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
 • خسارت سوم 3 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
 • فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
 • فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
 • فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی 20% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.

مدارک لازم جهت خسارت بیمه بدنه

 1. گزارش مقامات انتظامی
 2. اصل بیمه بدنه
 3. اصل و تصویر کارت وسیله نقلیه (پشت و رو کارت)
 4. اصل و تصویر گواهینامه راننده زمان حادثه (پشت و رو گواهینامه)
 5. اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه (پشت و رو بیمه نامه)
 6. اصل و تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه

فهرست مطالب