بیمه سرنشین

شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه (شخص ثالث) و بیمه حوادث سرنشین

الف- بیمه حوادث سرنشین

سرنشین شخصی است که در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد اعم از اینکه اتومبیل در حال حرکت باشد و یا در هر حال توقف، و در این بیمه نامه شامل دو گروه از اشخاص استثناء شده در بیمه شخص ثالث می باشد. گروه اول شامل بیمه گذار، مالک یا راننده اتومبیل مقصر حادثه بوده و گروه دوم شامل همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار می باشد. 

قابل ذکر است تعهد بیمه گر در زمینه بیمه حوادث سرنشین با توجه به حق بیمه اعلام شده طبق جدول فوق برای سرنشین انواع وسیله نقلیه با شرایط ذیل می باشد:

  • انواع سواری به تعداد ظرفیت مجاز
  • انواع بارکش به تعداد 2 نفر
  • انواع اتوکار
    • مینی بوس ها، راننده و کمک
    • اتوبوس ها، 2 نفر راننده و 2 نفر کمک (امکان تحت پوشش قرار گرفتن کل سرنشین انواع اتوکار با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه نیز می باشد)
  • انواع موتورسیکلت 1 نفر

در حال حاضر در بیمه حوادث سرنشین امکان ارائه پوشش های بیمه ای متنوع با تعهدات حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت فوت و نقص عضو و حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر پنجاه و پنج میلیون ریال هزینه های پزشکی برای انواع وسایل نقلیه به استثناء موتورسیکلت با پرداخت حق بیمه متعلقه وجود دارد.

درخصوص بیمه حوادث سرنشین انواع موتورسیکلت حق بیمه اعلام شده در جداول فوق فقط در مقابل تعهد حداکثر ده میلیون ریال فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی حداکثر یک میلیون ریال می باشد.

ب- نرخ تخفیفات عدم خسارت

درصورت عدم پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث بابت خسارت مالی و صدمات بدنی اشخاص ثالث (زیاندیده) در زمان تمدید بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه، حق بیمه پایه و مازاد بیمه شخص ثالث طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد. 

سالهای بیمه ایدرصد تخفیف ثالث اجباری (پایه)درصد تخفیف مازاد ثالث اجباری
سال دوم بیمه ای10%5%
سال سوم بیمه ای15%10%
سال چهارم بیمه ای20%15%
سال پنجم بیمه ای30%25%
سال ششم بیمه ای30%35%
سال هفتم به بالا50%50%

ج- اضافه نرخ بابت تأخیر

درصورت دیرکرد و نداشتن سابقه بیمه ای، حق بیمه پایه بیمه نامه شخص ثالث تا یک ماه مشمول اضافه نرخ تأخیر نمی گردد و درصورت دیرکرد بیش از یک ماه از تاریخ انقضاء بیمه نامه تجدیدی مشمول اضافه نرخ با رعایت فرمول مربوطه می گردد.

تعداد خسارتدرصد اضافه نرخ
یک بار خسارت0%
دو بار خسارت20%
سه بار خسارت40%
چهار بار خسارت60%
بیش از چهار بار خسارت100%

د- اضافه نرخ بابت تشدید خطر

درصورت پرداخت خسارت از محل بیمه نامه سال قبل، زمان تمدید بیمه نامه حق بیمه شخص ثالث اجباری (پایه) و حق بیمه مازاد مشمول اضافه نرخ تعدد خسارت طبق جدول ذیل می گردد:

درصورت متفاوت بودن کاربری و مورد استفاده وسیله نقلیه حق بیمه شخص ثالث اجباری (پایه) و حق بیمه مازاد مشمول اضافه نرخ و یا تخفیف طبق جدول ذیل می گردد:

نوع وسیله نقلیه ردیف مورد استفاده درصد اضافه نرخ درصد تخفیف
سواری 1 شخصی / اداری / … صفر درصد
2 تاکسی / آژانس 20%
3 کرایه 30%
4 تعلیم رانندگی 20%
5 مسابقات رانندگی (رالی) 100%
آمبولانس 50%
7 دارای یدک 15%

 

نوع وسیله نقلیه ردیف مورد استفاده درصد اضافه نرخ درصد تخفیف
بارکش 1 بارکش صفر درصد
2 حمل مواد سوختی 25%
3 حمل مواد سریع الاشتعال 50%
4 آمبولانس 50%
5 حمل خون 50%
6 راه سازی و کشاورزی 50%
7 حمل زباله / خیابان پاک کن 50%
8 دارای یدک 15%

 

نوع وسیله نقلیه ردیف مورد استفاده درصد اضافه نرخ درصد تخفیف
اتوکار 1 عمومی شهری 15%
2 سرویس محصلین ودانشجویان 20%
3 سرویس کارکنان 40%
4 آمبولانس 50%
5 حمل خون 50%
6 دارای یدک 15%

 

نوع وسیله نقلیه ردیف مورد استفاده درصد اضافه نرخ درصد تخفیف
موتورسیکلت 1 مسابقات رانندگی 100%
2 دارای یدک 15%

فهرست مطالب