بیمه شخص ثالث

براساس قانون (بیمه اجباری شخص ثالث) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ،نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه کنند. بیمه اتومبیل از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و از فروردین ماه 1348 در کشور به مردم معرفی شد و از آن تاریخ تاکنون هر قدر میزان تولید یا ورود خودرو به کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرتر شده و آحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه ای را بیشتر احساس کرده اند.

بیمه نامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی – بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثا لث یکی از انواع بیمه نامه های مسئولیت است و با آن که بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و همچنین قانون مصوب 29/10/47 می باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباری می باشد.به موجب ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث، درصورتی که وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایند به منظور جبران خسارت دارنده خودرو موظف است مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند.

تعریف بیمه گر

شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و به موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه می نمایند.

تعریف بیمه گذار

شخص یا موسسه ای است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد. 

مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هرکسی که به دستور و اجازه او یا بیمه گذار نگهداری و رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه را به عهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه (بیمه گذار) تلقی می شود.

اشخاص ثالث

کلیه اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی مي شوند .

اعم از اینکه داخل و یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه نامه (ثالث) تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر:

 1. بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مشمول حادثه
 2. کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه
 3. همسر، پدر، مادر اولاد، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار درصورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یا بیمه گذار مشمول حادثه باشند
 4. راننده ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی گردد ولی درصورت تصادف دو و یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی گردند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب خواهد شد.

در صورتی که راننده وسیله نقلیه موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه باشد یا گواهی رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد، بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارت های پرداخت شده را مسترد دارد.

مدارک لازم جهت خسارت مالی بیمه شخص ثالث

 1. اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
 2. اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه و زیاندیده
 3. اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه)
 4. اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه
 5. اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 7. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 8. ارائه  فاکتور رسمی لوازم، داغی قطعات

مدارک لازم جهت خسارت مالی بیمه شخص ثالث (با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی)

 1. اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی (کروکی غیر سازش)
 2. اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه)
 4. اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه
 5. اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 7. اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده
 8. گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
 9. نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 10. رای صادره و یا صورت جلسه سازش
 11. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 12. ارائه  فاکتور رسمی لوازم، داغی قطعات

مدارک لازم جهت خسارت مالی بیمه شخص ثالث (بدون گزارش مقامات انتظامی)

 1. اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده
 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده
 4. اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده
 5. حضور رانندگان مقصر و زیاندیده
 6. مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده
 7. اصل فاکتور رسمی لوازم، داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

مدارک لازم جهت غرامت بدنی بیمه شخص ثالث

 1. اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر
 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
 4. اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
 5. تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
 6. تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادف یا کارشناسان رسمی دادگستری
 7. تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی (قبولی تقصیر طرفین حادثه)
 8. تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی (جهت مصدومین )
 9. تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل (جهت متوفین )
 • 9-1- معاینه جسد
 • 9-2- جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
 • 9-3- انحصار وراثت نامحدود
 • 9-4- قیم نامه (در صورت وجود صغیر)
 • 9-5- تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
 • 9-6- تصویر شناسنامه اولیا ء دم (بازماندگان)
 • 9-7- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه (در اعتراض هر یک از طرفین)

فهرست مطالب