بیمه حوادث شخصی

الف: بيمه نامه حوادث شخصي خطرات ذيل را در صورت حادثه پوشش مي‎دهد.

الف – خطر فوت ناشي از حادثه

در صورتيكه بيمه شده بعلت خطرات ناشي از حادثه فوت نمايد بيمه گر كل سرمايه بيمه را به استفاده كننده از سرمايه بيمه پرداخت مي نمايد.

خطر نقص عضو و از كار افتادگي جزئي و دائمي ناشي از حادثه

ب – در صورتيكه بيمه شده بعلت خطرات مشمول بيمه دچار نقص عضو جزئي و دائمي از حادثه گردد بيمه گر تعهدات غرامت مربوط را طبق شرايط بيمه نامه و ضمائم آن به صورت درصدي از سرمايه پرداخت مي نمايد. پوششهاي عمر و حوادث در تمام نقاط دنيا و در 24 ساعت شبانه روز معتبر مي‎باشد.نرخ حق بيمه پوشش مذكور براساس نوع فعاليت بيمه گذار (طبقه بندي مشاغل به لحاظ ميزان ريسك آنها) تعيين مي گردد.

ب: پوشش تبعي و يا تكميلي، شامل: هزينه هاي پزشكي، پوشش بيمه حوادث خانواده (جهت همسر و فرزندان بيمه شده)، پوشش زمين لرزه و … مي‎باشد.

طبقه بندي مشاغل:

طبقه يك: اين طبق شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود با حداقل خطر متصور روبرو باشد. از قبيل كاركنان اداري دفتري و افرادي كه صرفاً در دفتر كار خود به عرضه خدمات مي پردازند.

طبقه دو: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليتهاي روزمره خود در مقايسه با اشخاص موضوع طبقه يك با خطرات نسبي بيشتري روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نيروي فكري با استفاده از نيروي فكري با دستشان كار مي كنند، ليكن كار آنها با ماشين آلات صنعتي نخواهد بود از قبيل دندانپزشكان مهندسين ناظربازاريها، دوزندگان و انبار داران.

طبقه سه: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه متخصص يا نيمه متخصص مي باشند و اكثر آنها با ماشين و ادوات صنعتي كار مي‌كنند، از قبيل كشاورزان و كاركنان ساختماني.

طبقه چهارم: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه با ماشين و ادوات صنعتي پرخطر كار مي‌كنند يا نوع كار آنها پرخطر مي‎باشد. كارگران غيرماهر صنعتي كه به كارهاي مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نيز در اين طبقه قرار دارند از قبيل پرس كار فلز، دكل بند، مامورين آتش نشاني، رفتگر و بارانداز.

طبقه پنجم: اين طبقه شامل اشخاصي مي گردد كه در فعاليت روزمره خود با بيشترين خطر روبرو هستند از قبيل خلبانان آزمايشي و كارگران معادن زيرزميني.

جدول نرخ حوادث انفرادی

پوششفوت و نقص عضو
طبقه شغلی12345
نرخ در هزار2/15/12/28/25/3

استثنائات در بيمه حوادث:

پوششفوت و نقص عضو
طبقه شغلی12345
نرخ در هزار8/01/15/15/23

بيمه نامه حوادث شخصي جهت گروههاي مختلف نيز قابل صدور مي‎باشد كه با توجه تعداد بيمه شدگان از تخفيفات خاصي برخوردار مي گردد. 

انواع قراردادهاي حوادث گروهي عبارتند از:

 1. قرارداد تورهاي مسافرتي و زيارتي
 2. قرارداد بيمه دانشجويان، دانش آموزان و مهدكودكها
 3. قراردادهاي مربوط به باشگاهها و اماكن ورزشي
 4. قراردادهاي مربوط به كارخانجات و كارگاههاي صنعتي و توليدي
 5. قراردادهاي مربوط به شركتها، بانكها و مؤسسات اداري

استثنائات در بيمه حوادث:

موارد زير و يا تحقق خطر ناشي از آن از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:

 1. خودكشي و يا اقدام به آن.
 2. صدمات بدني كه بيمه شده عمداً موجب آن مي‎شود.
 3. مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و يا داروهاي محرك بدون تجويز پزشك.
 4. ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.
 5. هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده.
 6. بيماري و ابتلا به جنون بيمه شده مگر آنكه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.
 7. فوت بيمه شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذينفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت) در اين صورت بيمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

فهرست مطالب