بیمه عمر و پس انداز

همه ما در جستجوي آرامش و آسودگي خيال هستيم. اضطراب، آشفتگي، حادثه و مرگ پديده هايي هستند كه همواره زندگي انسان ها را مورد تهديد قرار مي دهند. به راستي چگونه مي توان در هنگام بروز اين گونه موارد، خانواده ها را از آسيب و گزند حفظ كرد و آرامش و اميد را براي آنان به ارمغان آورد؟ 

بيمه آسيا افتخار دارد،‌ به منظور تامين آسايش، رفاه و حمايت از خانواده ها و تمامي آحاد مردم كشور چه در زمان حيات و چه بعد از حيات و يا در مقاطعي نظير ازدواج، تحصيل فرزندان، تهيه مسكن، اشتغال و تامين دوران بازنشستگي با عرضه بيمه هاي عمر و پس انداز هزينه و سرمايه لازم را تا حد پيش بيني شده تامين نمايد.

براساس اين بيمه نامه همه افراد 15 تا 65 ساله مي توانند با در نظر گرفتن توان مالي خويش، پوشش دلخواه خود را با سرمايه موردنظر در سه دوره زماني 5، 10 و 15 ساله با روش پرداخت حق بيمه ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا پرداخت يكجا، انتخاب نمايند.

تعاریف

بیمه گـــر: شرکت سهامی بیمه آسیــا می باشد.

بیمه گـذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهـد می کند.

بیمه شده : شخصی حقیقی است که فوت و حیـات او موضــوع قرارداد بیمـه و سن و وضع مزاجـی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است.

استفاده کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه گـذار، قرارداد بیمه را به نفـع او منعقد ساخته است.

مـــاده 1- اساس قرارداد و شـروع اعتبار آن

1.1 اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در بـرگ پیشنهاد و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده معتمد بیمه گر، اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند.

1.2 هرگاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار به اظهارات بیمه شده قناعت کرده است معلوم شود که اظهارات او دراین موارد مطابق با حقیقت نبوده یا آنکه بیمه شده ، در این قبیل موارد از ابراز مطالب موثر در وضع قرارداد بیمه خودداری کرده یکی از سه حالت مشروحه زیر وجود خواهد داشت.

1.2.1 در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد اما اهمیت موضوع کشف شده به درجـه ای نباشد که اگر بیمه گــردر ابتداء عقـد قرارداد هم از آن مطلع بوداقدام به صـدور بیمه نامه می کرد ، در این صورت بیمه گر حق داردیا قرارداد بیمه را فسخ نمایدیا با دریافت حق بیمه اضافی مناسبی آن را ادامه دهد. در صـورت فسخ قرارداد باید حق بیمه هـای دریافت شده را به بیمه گذار مسترد نماید.

1.2.2 در صورتیکه بیمه گر بعداز وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد تعهدات او به نسبت مابه التفاوت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی کاهش می یابد.

1.2.3 اگر اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمیکرد،دراین صورت قرارداد باطل و نود درصد از حق بیمه هائی که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد خواهد شد.

مـــاده 2- اساس قرارداد و شـروع اعتبار آن

2.1 اعتبار قرارداد بیمه و آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بیمه نامه توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه اقسـاطی توسط بیمه گـذار تحقق می یابد مشــروط بر اینکه وضع مزاجــی بیمه شده در فاصله بین تاریــخ تکمیل پیشنهـاد بیمه توسط بیمه شده وگـزارش پزشکــی پزشک معتمد بیمه گر تا تاریـخ امضاءقرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه تغییر نیافته باشد.

2.2 این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب موضوع بنـد( 2-1 ) ماده 1 برای بیمه گـر لازم الاجـراست و نمی تواند هیچگونه تغییری در نرخ ،مدت یا مزایای مندرج در بیمه نامه بدهد.

مـاده 3- حدود وظائف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بموجب مندرجات بیمه نامه

3.1 وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گـذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایـای بیمه در بیمه نامه معین شده است .

3.2 هرگونه تقاضـای بیمه گذار در مورد تغییری در شرایـط بیمه نامه ، در صورت موافقت بیمه گر، با صدور الحاقیه ای ، عملی خواهد شد0 اینگونه الحاقیه ها جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند.

3.3 هرگاه مطلبی از مطالب درج شده در بیمه نامه یا برگهای الحاقی با شرایط مورد توافق بین بیمه گر و بیمه گذار می تواند در طـی مدت سـه هفته از تاریــخ صـدور بیمه نامه تقاضــای تصحیح آنرا بنماید و بیمه گر با صدور الحاقیه ای موضوع مورد تقاضا را انجام خواهد داد. پس ازگذشتن این مدت وسکوت بیمــه گذار در مـورد مندرجـات بیمه نامه ، مندرجات مزبور مورد قبول بیمه گـذار تلقی می گردد.

3.4 در صورتی که شرایط جدیدی توسـط بیمه گر به نفــع بیمه گذاران وضـع شود و بیمه گـــذاری تقاضای استفاده از آن شرایط را بنماید، بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار، با صدور الحاقیه ای ، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد.

مـــاده 4- پرداخت حق بیمه و عواقب تاخیر در پرداخت آن

4.1 حق بیمه به اقساط سالانه ودر اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گـردد.

4.2 حق بیمه سالانه بنا به تقاضای بیمه گذار ممکن است به اقساط شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه تقسیط شود و میزان قسط آن بر طبق جدول بیمه گر می باشد.

4.3 در صورت فوت بیمه شده در اثناء یکی از سالهــای بیمه ای، اگر حق بیمه آن سال تمامـاً پرداخت نشده باشد بیمه گـــر باقیمانده حق بیمه آن ســال را از ســرمایه بیمه قابــل پرداخت به استفــاده کننده از بیمه نامه کسر خواهد کرد.

4.4 پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به صنــدوق شرکت و یا شعب آن و در مقابــل قبض رسمی شرکت انجام شده و یا به روش دیگری که بیمه گرتعیین کرده باشد. صورت پذیرد.

4.5 اقساط بیمه نامه در سررسید تعیین شده باید پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط 30 روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود.

4.6 در صورت تاخیر بیش از 30 روز درپرداخت قسط حق بیمه یا قسمتی از آن به یکی از دوحالـت زیرعمل خواهد شد:

4.6.1 بیمه نامه هائی که حق بیمه آن کمتر از 6 ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود بدون هیچگونه تشریفاتی فسخ و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نیست .

4.6.2 بیمه نامه هائی که لااقل حق بیمه 6 ماه تمام آن پرداخت شده باشد به بیمه ای با سرمایه بیمه ای کمتر به نام بیمه مخفف تبدیل می گردند و حق بیمه دیگری بابت این بیمه دریافت نمی شود.

مـــاده 5- برقراری مجـدد اعتبار بیمه نامه فسخ شده یا مخفف شده

5.1 بیمه گــذار در طول مدت اصلی بیمه نامه در صورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه فسخ و یا مخفف شده را با شرایط ذیل بنماید.

5.1.1 از سررسید اولین قسط حق بیمه تائید نشده بیمه نامه مخفف شده بیش از سه سال نگذشته باشد.

5.1.2 از سررسید اولین قسط حق بیمه تائید نشده بیمه نامه فسخ شده بیش از سه سال نگذشته باشد

5.1.3 اقساط حق بیمه معوقه با در نظر گرفتن جریمه تاخیر پرداخت گردد. ( جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مازاد بر 30 روز به ازاء هر ماه و کسر ماه 5/1 درصـد حق بیمه است )

5.2 بیمه گر برای برقراری مجــدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هــزینه بیمه گذار از بیمه شده معــاینه پزشکی بعمل آورد.

تبصره : در صورتیکه حق بیمه بصـورت غیر مستقیم و به حساب بیمه آسیـا واریز گردد،بیمه نامه با رعایت بند 5.1و 5.2 معتبر خواهد بود.

مــاده 6- حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه اش

اندوخته ای که از این بیمه نامه نزد بیمه گــر تشکیل می شود حقوقی برای بیمه گذار ایجــاد می کند که یکی ارزش بازخرید بیمه نامه و دیگری دریافت وام از محل ارزش بازخرید می باشد.

6.1 ارزش بازخرید : بیمه گذار از ابتدای ماه هفتم سال اول بیمه ای می تواند بیمه خود را به بیمه گر واگذار و ارزش بازخرید را، بر طبق محاسبه بیمه گر ، از او دریافت کند.

6.2 دریافت وام :بیمه گــذار می تواند از محل اندوخته بیمه زندگــی خود، از بیمه گـــروام دریافت کند. در این صورت تعهد بیمه گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه گذار داده، یا تا میزان باقیمانده وام اگر بطور اقساطی بازپرداخت می شود، به اضافه سود مربوط به آنها، کاهش می یابد.

مــــاده 7- انتقال قرارداد بیمه زندگی

7.1 بیمه گـــذاربا جلب موافقت بیمه گــر و شخص بیمه شده، اگر غیر از بیمه گــذار باشد، می تواند قرارداد بیمه خود را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد. در صورتی که بیمه گــذار بیمه خود را به دیگری منتقــل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد اگر کسی که بیمه به او انتقــال داده شده یا ورثه بیمه گذار متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گــذار اصلی بابت آن بیمه در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند و انتقال گیرندگان ، بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی ، حق فسخ قرارداد بیمه را هم خواهند داشت.

7.2 انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است

7.3 اگر انتقال گیرندگان ، اعم از ورثه یا دیگران ، متعدد باشند هر یک از آنان ، بطور تضامنی ، مسئول پرداخت هر قســط سررسید شده می باشد بطوریکـه اگر یکی از آنان سهــم خــود را از قســط حق بیمـه سررسید شده پرداخت نکند هیچیک از انتقال گیرندگـان حق استفاده از مزایـای قرارداد بیمه انتقال یافته را نخواهد داشت.

مـــاده 8- خطـرات متمم

سه خطرمشروحه زیر قابل الحاق به هر گونه بیمه زندگی می باشند که وجه آنها در صورت فوت شخص بیمه شده در خـلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود، مگــر آنکه در شرایط خصوصی بیمه عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند.

8.1 خطر مسافرت هوائی :اگر بیمه شده بعنوان مسافر عادی به وسیله هواپیمــاهای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گــر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهـــای اکتشافی و آکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هــوائی بیمه نمی شود و در صورت وقــوع فوت در اینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه، توسط بیمه گر، پرداخت خواهد شد.

8.2 خطر جنــگ :این بیمه نامه تمام خطرات نظامی و انتظامی را در حال صلح که به منظور حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از اغتشاشات انجام می گیرد، تا آنجا که منجــر به عملیات جنگی نشود شامل می شود. درموقع جنگ علیه دولت خارجی هرگاه بیمه شده بعنوان یک فرد نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود بیمه نامه او از روز اعزام به بیمه معلقی تبدیل می گردد حتی اگر بیمه گــر براثر عدم اطلاع از اعزام بیمه شده به ماموریت جنگی به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. دراین صورت هم هرگــاه به هرعلتی بیمه شده به خطــری دچار شود تنها اندوخته بیمه زندگـی او تا روز تعلیق بیمه اش اگر بیمه زندگی اش اندوخته ای داشته باشد پرداخت خواهد شد و حق بیمه هــای دریافتی احتمالی در نتیجه عدم اطلاع از ماموریت جنگی شخص بیمه شده هم برگشت داده خواهد شد. بیمه نامه معــلق شش ماه پس از خاتمه عملیات جنگی یا بازگشت بیمه شده بنا به تقاضــای او با توجــه به ماده 5 برقراری مجدد گردیده و به اعتبار اولیه خود باز می گردد. در صورتیکه بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت شود بیمه گذار،استفاده کننده و یا وراث قانونی بیمه شده باید ثابت کنند که فوت بیمه شده در نتیجــه عملیات جنگــی نبوده و بیمه او نمی بایستی معلق شده باشد،درغیـر این صــورت تنهــا اندوخته بیمه زندگــی او ، اگر وجــود داشته باشد ، پرداخـت خواهد شد. 

8.3 عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسـوب نخواهد شـد

مــاده 9-خطراتی که جبـران نمی شود

9.1 در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند ویا در اثــر سعی در خودکشی فـوت نماید براســاس شرایط زیرعمل می گردد:

9.1.1 هرگــاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طــرف بیمه گــر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.

9.1.2 هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد.

9.2 در صورتیکه استفاده کننده یا یکی ازاستفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند در اینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و در صورت عـدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

مــاده 10- اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده

10.1 بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که دراختیار دارد با اخــذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقــال داده وسند بیمه نامه را هم به منتقل ا لیه تسلیم کرده باشد.

10.2 بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با اعــلام نام و نام خانوادگی و شمــاره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جـدیـد به بیمه گر اطـلاع دهد

مــاده 11- تـاریـخ امکان استفاده از سرمـایه بیمه

11.1 امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریـخ فوت بیمه شده یا از تاریــخ پایان مدت بیمه شــروع می شود0 ولی اگر بیمه گذار یا استفاده کننده معین شده از طرف اواز بابت بیمه نامه مــربوط از بیمه گــر وجهی دریافت کرده یا معــامله ای نموده باشدتعهــدات بیمه گر به میزان وجهــی که قبلاً پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت .

11.2 سرمایه بیمه در صورتیکه بر اثر فوت بیمه شده قابل پرداخت گردد، متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه در بیمه نامه یا الحــاقیه های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صـورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده تعلق می گیرد.

مــاده 12- مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه

سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسنادومدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد0

12.1 بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

12.2 قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده

عــلاوه بر مـدارک فوق :

12.3 درصورتیکه پرداخت سرمایه در صورت حیـات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصــدق شناسنامه باید ارائه گردد.

12.4 در صورتیکه پرداخت ســرمایه بعد از فـوت بیمه شده باشد باید کتبــاً با ذکر علت فـوت در اولین فرصت منتهی تا یکمـاه ( مگر در موارد غیر عـادی ) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطـلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند..

گواهی رسمی فوت

گواهی مشروح آخرین پزشک معــالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکـر شده باشد و در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حــاکی از بیماری و علت فوت و اوضاع و احـوالیکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد.

گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کنندگـان در بیمه نامه و اوراق الحـاقی مشخص نشده باشد.

بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه کند.

درصورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده درموقع انعقاد قرارداد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد.

بیمه گرپس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنهاحداکثر ظرف یکماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

مــاده 13- مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه

درصورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبــوض رسید حق بیمه ، بیمه گذار باید هر چه زودترمراتب را کتبــاً به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گــر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها ا لمثنــای آنها صـادر کرده و در اختیار بیمه گذار بگذارد.

مــاده 14- نشانی قانونی محـل اقامت بیمه گذار در ایـران

14.1 نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضــاء کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد.

14.2 در صورتیکه بیمه گذار محــل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بیمه گر برسـاند.

14.3 هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معـرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمرنماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را بعنوان و نشـانی نامبرده ارسال نماید.

14.4 درصورت عدم توجه بیمه گــذار به رعایت این مقــررات ، مکاتبات بیمه گــر به آخـــرین نشانی بیمه گذاردر ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد.

14.5 بیمه گــذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکــاتبات خود بعنوان شرکت بیمه آسیـا در تهـران یا شعب آن در شهرستانهـا شمـاره بیمه نامه زندگــی خود را که در باره آن مکــاتبه کرده اند درنامه خود قید کنند.

مــاده 15- دادگاه های صـالحه

این بیمه نامه براساس قانون بیمه و مقررات مربــوط به آن تنظیم شده است و در موردتمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به این بیمه نامه یا راجع به اجـراء آن ممکن است اقامه شود صریحاً تعهد و موافقت می شود که به محاکم صالحه ایران ارجـاع خواهد گردید.

مــاده 16- مدت مرور زمان

مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال از تـاریـخ حادثه منشاء دعوی است.

مزايای بيمه عمر و پس انداز:

در صورت حيات بيمه شده، اصل سرمايه به اضافه سود مشاركت در منافع، در پايان مدت بيمه به بيمه گذار پرداخت مي شود.

در صورت فوت بيمه شده در طي مدت بيمه نامه، اصل سرمايه به استفاده كنندگان و بازماندگان پرداخت مي شود.

چنانچه بيمه شده به علت حادثه فوت نمايد، علاوه بر سرمايه بيمه پس انداز سرمايه بيمه حادثه نيز قابل پرداخت خواهد بود. (الحاقيه حادثه) اين سرمايه مي تواند تا چهار برابر سرمايه بيمه عمر پس انداز باشد.

چنانچه بيمه شده به دلايلي دچار از كار افتادگي كلي و دايم شود. از آن پس تا پايان مدت قرارداد، حق بيمه اي از وي دريافت نخواهد شد و مزاياي بيمه همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است. (الحاقيه معافيت از پرداخت حق بيمه)

چنانچه خريدار اين بيمه نامه پس از گذشت 6 ماه از مدت بيمه نامه و پرداخت حق بيمه، از ادامه آن منصرف شود. طبق جدول ضميمه بيمه نامه مي تواند آن را بازخريد نمايد.

سرمايه بيمه عمر درآمد محسوب نمي شود و استفاده كننده از اين سرمايه از پرداخت ماليات معاف است. (ويژگي معافيت مالياتي بيمه عمر و پس انداز).

فهرست مطالب