بیمه باربری

بيمه حمل و نقل کالا يا بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است. در اين نوع بيمه خسارت هاي وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهاي بيمه شده در مسير حمل جبران مي شود.

با توجه به اينکه افراد ذينفع در معاملات بين المللي (خريدار، فروشنده، بانک و شرکت هاي حمل و نقل) مليت های مختلفي دارند و در هر کشور ، قوانين و مقررات خاصي حاکم است ، براي هماهنگي بيشتر در اکثر کشورهاي دنيا از شرايط يکساني براي ارائه پوشش بيمه نامه هاي باربري استفاده مي شود.

  •  شرايط A
  •  شرايط B
  •  شرايط C
  • حمل و نقل داخلی