بیمه باربری شرایط A,B,C

شرایط  A

خطرهاي بيمه شده: در اين نوع بيمه كليه خطرها به جز استثنائات ذكر شده در شرط مذكور تحت پوشش قرار مي گيرند.

استثنائات

1- موارد استثناء در شرايط C , B

 • تلف، آسيب و يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار.
 • نشست و ريزش عادي، كسر عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه.
 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل (بسته بندي) مندرج شامل بار چيني در كانتينر و ليفت وان نيز مي‎شود. به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد.
 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
 • تلف، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تأخير باشد، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرهاي بيمه شده صورت پذيرد. (به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت در خسارت همگاني).
 • تلف، ‌آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران و اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي و يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف آنها.
 • آسيب و تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قستمي از آن توام با سوء نيت از طرف هركس.
 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست، تركيب هسته اي و يا واكنش مشابه ديگري كه با نيرو و يا ماده راديواكتيو عمل نمايد.

اين بيمه به هيچ وجه زيان، آسيب يا هزينه ناشي از موارد ذيل را پوشش نمي دهد.

 • آسيب يا هزينه هاي ناشي از عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي.
 • نامناسب بودن كشتي، كرجي، وسيله حمل، كانتينر يا ليفت وان جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اين كه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسايط مذكور اطلاع داشته باشند.
 • بيمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمني مربوط به عدم قابليت دريانوردي كشتي و نامناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مي نمايد، مگر اينكه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين موضوعي اطلاع داشته باشند.
 • از بين رفتن كالا، آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هر گونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.
 • توقيف، ضبط، مصادره، تصرف،‌يا اثرات ناشي از اين امور (به استثناء دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها و خسارت هاي ناشي از مين، اژدر و بمب هاي متروكه يا ساير سلاح هاي جنگي به جاي مانده و متروكه.
 • آسيب يا هزينه هاي ناشي از عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيري هاي كارگري، آشوب ها و يا اغتشاشات داخلي شركت مي‌كنند.
 • اعتصاب، تعطيلي محل كار، درگيري هاي كارگري، آشوب ها و يا اغتشاشات داخلي، عمل هر تروريست يا هر شخصي با انگيزه سياسي.

2- موارد استثناء در شرايط A

 • كليه موارد ذكر شده در استثناء شرايط C , B به جز آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توأم با سوء نيت از طرف هر كس، موارد استثناء شرايط A را تشكيل مي دهند.

شرایط  B

خطرهاي بيمه شده: كليه خطرهاي بيمه شده در شرايط C و همچنين خطرهاي زير، در شرايط B تحت پوشش قرار مي گيرند:

زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي، ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، وسيله كانتينر يا انبار كالا، تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از كشتي يا شناور. همچنين خطرهاي اضافي دزدي، دله دزدي، پارگي، قلابزدگي، آبديدگي، روغن زدگي، شكست، ريزش و خسارت ناشي از كالاهاي ديگر برحسب نوع كالا با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز تحت پوشش بيمه مي‎باشد.

شرایط  C

خطرهاي بيمه شده: آتش سوزي، انفجار،‌به گل نشستن و زمينگير شدن، غرق، واژگوني كشتي يا شناور، واژگوني يا از راه از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني، تخليه كالا در بندر اضطراري، تصادم يا برخورد كشتي يا شناور با هر وسيله حمل ديگر و يا با اجسام خارجي به جز آب، تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كشتي در اثر فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي،‌ به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي، سهم الشراكه بيمه گذار از زيان همگاني و هزينه هاي نجات (SALVAGE) و تحقق شرط مسئوليت مشترك در تصادم.

فهرست مطالب